Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
8494 2d42 500
3682 ddb9 500
Reposted fromuoun uoun
4789 7a9f
Reposted fromretro-girl retro-girl viamuviell muviell
Znam też to, że wiem, że powinnam na przykład zrobić sobie herbatę, żeby poczuć się lepiej, albo wyjść na zewnątrz, ale nie jestem jednocześnie w stanie tego zrobić, mimo że gdyby dotyczyło to innej osoby, gdybym tę herbatę miała zrobić dla kogoś innego, to zerwałabym się w sekundę. 
— Małgorzata Halber

tuaari:

current mood: I need to explore a deep misty forest very far away

Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viamuviell muviell
0767 2cb6 500
Reposted frommontak montak viaunmadebeds unmadebeds
Bezwładnie spadam i czekam
Aż uderzę ciałem o ziemię
Bezwładnie czekam aż miłość
Swoim impetem walnie o ziemię

Bezwładnie oczekuję aż ogrom szczęścia
Mnie sobą zaszczuje
Bezwładnie wiszę na sznurze
Pod samotnym wisielczym drzewem
— Mikromusic feat. Skubas - Bezwładnie
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viacytaty cytaty
Po prostu jest lato. Po prostu jest gorąco i wtedy w każdym otwiera się tunel potrzeb, wysyłanie serii żarliwych próśb, aby w twoim życiu stało się coś, co naprawdę zapamiętasz, i aby było rzeczywiste, dotykowe, z całą gamą zmysłów.
— Jakub Żulczyk
1386 8b18 500
Reposted fromkarahippie karahippie viasomebunny somebunny
2209 78e5
Amelie
Reposted fromvacannes vacannes viaunmadebeds unmadebeds
5335 7830 500
Reposted fromfumblingalong fumblingalong viaunmadebeds unmadebeds
7051 94fa 500
Macintosh
Reposted fromgruetze gruetze viafajnychnielubie fajnychnielubie
4659 2bbf 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viasomebunny somebunny
6993 050f 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaWlodara Wlodara
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl