Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Coś wam powiem: każdy samotnik, choćby się zaklinał, że tak nie jest, pozostaje samotny nie dlatego, że lubi, ale dlatego, że próbował stać się częścią świata, ale nie mógł, bo doznawał ciągłych rozczarowań ze strony ludzi.
— Jodi Picoult "Bez mojej zgody"
Reposted fromEmisja Emisja viacytaty cytaty
Reposted fromshakeme shakeme viacoffee coffee
1105 7ab3 500

lilium-bosniacum:

Sarajevo, Bosnia. January 1994, By Jean Claude Coutausse

Reposted fromcroiea croiea viaunmadebeds unmadebeds
0837 c8ac

last-picture-show:

William Blake, Titania and Puck with Fairies Dancing, 1786

Reposted fromcroiea croiea viafajnychnielubie fajnychnielubie
1744 1b8c 500
 Bardzo smutne jest takie życie, kiedy się ciągle do siebie samej strzela.
— A. Dąbrowska
7669 32b8 500
Reposted fromsilence89 silence89 viaunmadebeds unmadebeds
3374 c9e6
Reposted frombrumous brumous viaunmadebeds unmadebeds
4726 1ce7 500
Reposted fromsoftboi softboi viacotarsky cotarsky
1692 aac1 500

Hallgrímskirkja, Reykjavik, Iceland

Reposted fromerial erial viacotarsky cotarsky
Kocha się tego, komu najbardziej pragnie się opowiadać.
— Joanna Bator
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacotarsky cotarsky
5989 4cc6
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaunmadebeds unmadebeds
9199 52da 500
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viaunmadebeds unmadebeds
2747 bb56 500
Reposted fromverronique verronique viaunmadebeds unmadebeds

Wszyscy potrzebujemy, żeby ktoś na nas patrzył.

— ~ Kundera Milan "Nieznośna lekkość bytu"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl