Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
0818 8e6b 500
Reposted fromnezavisan nezavisan viaroxanne roxanne
5016 7791
5726 3f0a
Reposted fromoblivious oblivious viaretaliate retaliate
- Młoda jest jeszcze - szepnęła. - Ma czas. Chciała zapewne powiedzieć przez to, że Mietta ma jeszcze czas na łzy i cierpienie. Później, przenosząc wzrok na Sylweriusza, który z zachwytem wpatrywał się w dziewczynkę biegnącą w przejrzystym blasku słońca, dorzuciła: - Uważaj, chłopcze, od tego się umiera.
— Emil Zola "Pochodzenie rodziny Rougon-Macquartów"
Reposted frommajkey majkey viacytaty cytaty
You're my favourite coffee person. 
— do you know that?
Reposted fromhesiamela hesiamela viacytaty cytaty
0896 1391
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamuviell muviell
7423 eaa4 500
Reposted fromtereska tereska viamuviell muviell
I've been waiting for a guide to come and take me by the hand
Could these sensations make me feel the pleasures of a normal man?
— Joy Division "Disorder" (Unknown Pleasures, 1979)
Reposted fromBloodyBirch BloodyBirch viamuviell muviell
0197 4fd5
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamuviell muviell
6867 a1e6 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viakabliukai kabliukai
8181 94dd 500
Reposted frompleassure pleassure viakabliukai kabliukai
2772 37fd 500
Reposted frompozeczkowa pozeczkowa viamuviell muviell
4412 1d7c 500
6761 137e 500
4343 daea 500
Reposted fromrol rol viafakeplastictrees fakeplastictrees
8181 94dd 500
Reposted frompleassure pleassure viafourstrings fourstrings
Reposted frombluuu bluuu viaretaliate retaliate
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl