Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
9773 be24 500
Reposted fromuoun uoun viasomebunny somebunny
9299 72cd
Reposted frombicyclelove bicyclelove viasomebunny somebunny
5584 7ce4 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viapoprawnyoptymista poprawnyoptymista
9773 be24 500
Reposted fromuoun uoun viasomebunny somebunny
6567 0827 500

creatingaquietmind:

Pianobell is an innovative approach to an old doorbell which allows your visitors to perform a short piece of music to get your attention.

Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viaWlodara Wlodara
3116 f484
1131 fb18

I jeszcze mam teraz ciebie - nie wolno mi umrzeć,
bo byś płakała.

— Jacek Podsiadło "Być może należało mówić"
Reposted fromyourtitle yourtitle viaprzemeksic przemeksic
Kocham granice. Sierpień jest granicą między latem a jesienią; to najpiękniejszy miesiąc, jaki znam. Zmierzch jest granicą między dniem i nocą, a brzeg jest granicą pomiędzy morzem a lądem. Granica jest tęsknotą: kiedy oboje są zakochani, ale wciąż nie wypowiedzieli ani słowa. 
— Tove Jansson
Reposted fromnoicoztego noicoztego viacytaty cytaty
3886 2efd 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaretaliate retaliate
4059 4c98
4075 cd3d 500
Reposted bychavelehmarcinmarcin
5570 5d90
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viasomebunny somebunny
5130 494b
Reposted fromworst-case worst-case viaWlodara Wlodara
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl