Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Reposted fromshakeme shakeme viacoffee coffee
0788 760a 500
Reposted fromverronique verronique viacytaty cytaty
Reposted frommrrru mrrru viaWlodara Wlodara
1271 311d
Reposted fromIriss Iriss viaWlodara Wlodara
1655 ba69
Reposted fromkarahippie karahippie viaWlodara Wlodara
0123 af91 500
Reposted fromzciach zciach viaathlin athlin
Jesteś wspaniała. Gdybyś wiedziała, jaka jesteś wspaniała, to byłoby to nie do zniesienia. Miałabyś wtedy tyle pewności siebie, że nie zauważałabyś tych rzeczy dookoła. A tak, kiedy jesteś taka rozedrgana i boisz się, że za mało wiesz, i czujesz tę niedoskonałość, to jest właśnie idealne. Bo dzięki temu jesteś człowiekiem."
— Najgorszy człowiek na świecie
3684 e9ea 500
Cold War, P. Pawlikowski (2018)
Reposted frommovieguy movieguy viagonnabebetter gonnabebetter
1655 ba69
Reposted fromkarahippie karahippie viaWlodara Wlodara
2230 d74d
Reposted fromunco unco viaWlodara Wlodara
0233 f00a 500
każdy. 
Reposted fromshakeme shakeme viaphilomath philomath
8932 5ce2 500
Reposted from4777727772 4777727772 viawhatsmyname whatsmyname
3210 b410 500
Reposted frompanimruk panimruk vianoisetales noisetales
1604 a3f2 500
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viasrcemoje srcemoje
5600 6fad
Reposted fromzciach zciach viasrcemoje srcemoje
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl